BusinessMarketing

۳ – شماره و تاریخ ثبت شرکت

هیأت مدیره بایدطبق ماده 137لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد. ماده ۴۱۶ – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف …